Кодексот на однесување на родителите преставува збир на позначајни начела и принципи кон кои треба да се придржуваат и истовремено да ги почитуваат родителите чии деца се ученици на ОСУ ."Јовче Тесличков"-Велес. Примената на Кодексот на однесување на родители е со цел да се даде позитивен пример на учениците.

 

ОСНОВНИ НАЧЕЛА И ПРИНЦИПИ
                                                                                                                
- Да го почитуваат куќниот ред и законските одредби на училиштето;
- Со своето однесување да даваат позитивен пример на своите деца- ученици;                                                                                    
- При посетите во училиште да го почитуваат кодексот за пристојно облекување;

- Да ја почитуваат хиерархијата во училиштето.
                                                                                                                                                               

СОРАБОТКА НА РОДИТЕЛИТЕ СО НАСТАВНИЦИТЕ  

-  Да соработуваат и активно да учествуваат во решавање на проблемите со учениците и паралелката          

-  Да го подржуваат учењето на своите деца-ученици преку залагање за фер оценување;

-  Да се воздржат од активности кои неоправдано би го довеле нивното дете - ученик во повластена положба при оценувањето во однос другите ученици;

-  Да ги почитуваат професионалните одлуки и совети на наставниците поврзани со нивните деца

-   Да го почитуваат работното време да наставниците   

-  Да го почитуваат почетокот и крајот на часот и да не влегуваат на час;

-  Пристојно и со почит да се однесуваат кон наставниците и да негуваат коректен однос со нив;

- Средбите со наставниците да ги реализираат во рамките на приемните и отворените денови;

- Да не влегуваат во училницата ниту пред почеток на часовите, ниту по завршување на часовите;

- Да не се злоупотребуваат пријателските и роднински врски при процесот на однесување во целокупниот наставен процес;

- Редовно и навремено да одговараат на повикот од наставниците или стручната служба на училиштето; 

- Предлагаат мерки за унапредување на воспитно образовниот процес во училиштето;

- Навремено да го оправдуваат отсуството на своите деца - ученици;

-Да не ја злоупотребуваат соработката со наставниците за подобар успех на своето дете-ученик;

- Ако се во можност да спонзорираат, но да не очекуваат повластена положба за нивните деца - ученици при оценувањето;

- Кај своите деца-ученици да ги препознаваат и попречуваат евентуалните обиди со недозволени постапки да добијат поповолни оценки од објективно утврдените;

- Да не ги споредуваат резултатите и постигнувањата на сопственото дете ученик со неговите соученици.


РОДИТЕЛСКИ СРЕДБИ

- Редовно и задолжително присуство на родителските средби;

- Почитување на времето и дневниот ред на родителските средби;

- Земање на активно учество во дискусиите со конструктивни мислења и предлози, како и почитување и уважување на мислењата на останатите родители;

- Почитување и примена на одлуките донесени на советот на родители; 

- Почитување на време траењето на родителската средба, да не се напушта пред нејзино завршување.


ОСТАНАТО

- Навремено подмирување на финансиските обврски кон училиштето (исхрана,списанија,екскурзии и др.); 

-  Земање на активно учество и вклучување во хуманитарните и добротворни акции спроведени од страна на училиштето;

-  Вклучување во училишните активности и  работилници;

-  Придонес за зголемена безбедност на учениците во училиштето и неговата непосредна околина; 

-  При застанување или паркирање на своето возило да не ги попречуваат - блокираат влезовите на училиштето; 

-  Воздржување од коментари (позитивни и негативни) пред детето - ученикот за наставникот и за останатите служби во училиштето (педагог, психолог, директор).

 

Директор

М-р Нада Јованова

 

 

ПРЕБАРУВАЧ

СТАТИСТИКА

Имаме присутни 79 гости и нема членови

За ОСУ „Јовче Тесличков“

ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес егзистира од 1956/57 година во склоп на гимназијата Кочо Рацин а од 01.09.1960 година е самостојно економско училиште. Покрај другите средни училишта во градот Велес успешно работи извршувајки ја својата воспитно-образовна дејност со децении.

Контакт информации

Улица: Кукушка бр. 37, 1400 Велес, Македонија
Телефон: +389 43 231 098
Факс: +389 43 231 098
Е-пошта: [email protected]

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com