Директорот и стручните соработници во училиштата прифаќаат:

 • Да создаваат култура на правично и фер оценување во училиштето;
 • Да ги заштитуваат правата на приватност во оценувањето на учениците;
 • Да спречат евентуална злоупотреба на резултатите од оценувањето во училиштето;
 • Да обезбедат праведен процес на жалби во врска со оценувањето;

 

Наставниците прифаќаат:

 • Да бидат непристрасни, објективни, позитивни, отворени и подготвени да им дадат подршка ипомош на учениците во процесот на оценувањето;
 • Со своето однесување во процесот на оценувањето да промовираат високи морални вредности и дабидат пример за учениците;
 • Да ја избегнуваат скоја ситуација што може да претставува конфликт на интереси, непристрасно инепринципиелно оденсување во процесто на оценувањето;
 • Да одбијат секаков вид на интервенција или поткуп понуден со цел да дадат оценка различна одзаслужената;
 • Да се спротистават на неетичко однесување на други субјекти во оценувањето (Ученици, родители,колеги);
 • Во процесот на оценувањет ода ја почитуваат личноста на ученикот и на неговите родители;
 • Да водат грижа за приватноста на ученикот и сознанијата за неговото учење да не ги споделуваатсо лица кои не се дел од процесот на нставата;
 • Да соработуваат со колегите со цел да се подобри оценувањето;
 • При оценувањето да не прават дискриминација на учениците по било која основа (национална,верска, полова, расна, социјална сосотојба и сл.);


Родителите прифаќаат:

 • Да го поддржуваат учењето на своите деца преку залагање за фер оценување;
 • Да се воздржат од активности кои неоправдано би ги довеле нивните деца во повластена положбаво оценувањето во однос на другите деца;
 • Да ги почитуваат професионланите одлуки и совети на наставниците во врска со оценувањето нанивните деца;
 • Кај своите деца-ученици да поттикнуваат чесен и фер однос и со своето однесување во врска сооценувањето на постигањата да им бидат пример за тоа;
 • Кај своите деца да ги препознаваат и попречуваат евентуалните обиди со недозволени постапки дадобијат поповолна оценка од објективно утврдената.

 

 

Директор

М-р Нада Јованова

 

 

ПРЕБАРУВАЧ

СТАТИСТИКА

Имаме присутни 36 гости и нема членови

За ОСУ „Јовче Тесличков“

ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес егзистира од 1956/57 година во склоп на гимназијата Кочо Рацин а од 01.09.1960 година е самостојно економско училиште. Покрај другите средни училишта во градот Велес успешно работи извршувајки ја својата воспитно-образовна дејност со децении.

Контакт информации

Улица: Кукушка бр. 37, 1400 Велес, Македонија
Телефон: +389 43 231 098
Факс: +389 43 231 098
Е-пошта: [email protected]

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com