Согласно со чл.6 од Правилникот за изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта (07 - 9992/3 од 05. 06. 2014) содржи:

 1. Воспитно образовни цели
 2. Задачи
 3. Содржина на активностите
 4. Раководител на екскурзијата, наставниците и учениците
 5. Времетраење
 6. Локациите за посета и правците на патување
 7. Техничка организација
 8. Начин на финансирање

 1. 1.Воспитно образовни цели

Цел на изведувањето на стручно-истражувачката екскурзија за втора година во учебната 2018 - 2019 година е да се реализираат посети и други активности од областа на културата, туризмот кои претставуваат посебна форма на воспитно-образовна работа со која на организиран начин се пришируваат општите и стручните знаења на учениците и се запознаваат со природните убавини и културно- историските знаменитости во поблиската и пошироката заедница.

Во согласност со правилникот за изведување на стручно-истражувачка екскурзија во средното образование според член 3 ќе опфаќа активности за постигање на интегрирани цели од повеќе наставни програми што се од интерес на струката, проектните активности и слободните часови на училиштето како и за запознавање на културните и естетски вредности во Република Македонија или во други држави како алтернатива.

2.Задача на училишната екскурзија

 • Развивање позитивен однос кон националните, уметничките, научните и општокултурни ведности во Република Македонија
 • Запознавање на различни култури и знаменитости
 • Развивање интерес и грижа за природата и практикување на еколошки навики
 • Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви
 • Развивање чуство за патриотизам, толеранција и соживот
 • Формирање на позитивен однос на националните, интернационалните, културните и естетски вредности
 • Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции, другарување и поддршка, солидарност и подобро взаемно запознавање
 • Формирање на демократски ставови, социјализација, колективна заштита и стекнување на нови сознанија и искуства

 1. 3.Содржина на активностите

1 ДЕН

Велес – Маврово – Вевчани – Струга - Охрид

Поаѓање во 7.30-8.00 кон Радовиш, посета и разглед на Св. Јован Бигорски. Потоа упатување кон Вевчани, со посета и двочасовен разглед на местото Вевчани. Упатување кон Охрид и сместување во хотел со 3*** ѕвезди. Вечера и слободна време, посета на диско

2 ДЕН

Охрид – Битола - Велес

Појадок. Разглед на знаменитостите на градот Охрид: Св Канео, Св. Софија, Цркавата Плаошник и слободна прошетка низ градот. Ручек. Упатување кон Битола со двоќасовна прошетка по Широк Сокак. Во вечерните часови пристигнување во Велес.

 1. 4.Раководител на екскурзијата, наставниците и учениците

Во екскурзијата ќе бидат вклучени заинтересираните ученици и класните раководители на втора година: , а како раководител на екскурзијата ќе биде наставникот Филип Миланов

 1. 5.Времетраење

     Два дена со едно ноќевање

 1. 6.Локациите за посета и правците на патување

Според содржината на активностите се определени правците на патувањето и     локациите за посета.

 1. 7.Техничка организација

Високо квалитетни, климатизирани безбедни патнички автобуси, добри услови за патување, локален туристички водич и лекар.

Одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите

Во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната туристичка агенција.

8. Начин на финанасирање

Трошоците на патувањето ги сносат родителите / старателите на учениците.

ПРЕБАРУВАЧ

СТАТИСТИКА

Имаме присутни 232 гости и нема членови

За ОСУ „Јовче Тесличков“

ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес егзистира од 1956/57 година во склоп на гимназијата Кочо Рацин а од 01.09.1960 година е самостојно економско училиште. Покрај другите средни училишта во градот Велес успешно работи извршувајки ја својата воспитно-образовна дејност со децении.

Контакт информации

Улица: Кукушка бр. 37, 1400 Велес, Македонија
Телефон: +389 43 231 098
Факс: +389 43 231 098
Е-пошта: [email protected]

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com